google-site-verification=B9cGJ49zBoQrZ6Hkm4sQmnPn4db0pOEGOYCvUuRokVc
  • 10/ก.ค./20
  • admin
  • 0

ในปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นได้แก่ระบบ VOIP (Voice over Internet Protocol) คือระบบโทรศัพท์ที่มีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ปัจจุบันมีการรวบรวมหลายๆระบบ หลายๆอุปกรณ์ มาทางานอยู่บนเครื่องเดียวกัน ระบบการสื่อสารด้วยโทรศัพท์ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าติดตามอย่างยิ่ง เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์จะถูกผนวกเข้ากับสื่อชนิดต่างๆ จนสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ จะทาให้ระบบการสื่อสารด้วยโทรศัพท์แบบเดิมล้าสมัย และจะถูกเลิกใช้งานไปเช่นเดียวกับ หัวรถจักรไอน้า กล้องถ่ายรูปด้วยฟิล์ม เทปคาสเซท หรือม้วนวิดีโอ เป็นต้น การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของระบบโทรศัพท์ จึงเป็นการแสดงพัฒนาการของระบบโทรศัพท์จากอดีตจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

โทรศัพท์ระบบ VoIP จะใช้มาตรฐานโปรโตคอลที่ต่างจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งใช้โปรโตคอล TCP/IP (internet Transmission Control Protocol) ในส่วนของระบบโทรศัพท์จะใช้โปรโตคอลซึ่งมีหลายแบบ แต่ที่เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันได้แก่ SIP โปรโตคอล (Session Initiation Protocol) ซึ่งเป็นโปรโตคอลทางด้านมัลติมีเดีย นอกจากจะมีการใช้งานทางด้านโทรศัพท์ร่วมกับเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า IP-Phone แล้วยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถใช้เครือข่ายร่วมกันได้ ได้แก่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP-Camera ในระบบเครือข่ายสัญญาณของระบบ LAN จะมีช่องรับส่งสัญญาณ Band Width ที่กว้างมากสามารถรองรับโปรโตคอลจานวนที่มากๆได้ โดยที่ไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้ทัพยากรร่วมกัน และด้วยคุณสมบัติของระบบอินเตอร์เน็ตที่มีโครงข่ายกระจายไปทั่วโลก การติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์ในอดีตที่มีราคาแพงมาก ก็จะถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ ซึ่งประหยัดกว่า และมีคุณภาพที่ดีกว่า

ประโยชน์ของการใช้งาน VoIP & IP PBX

1.การลดค่าใช้จ่าย (Cost Savings) ทางด้านการสื่อสารโทรศัพท์ทางไกล ที่สามารถใช้การโทรศัพท์ทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ หรือในกรณีองค์กร มีหน่วยงานกระจาย หลายแห่ง ก็สามารถรวมเครือข่ายแต่ละแห่งผ่านระบบ VLAN โดยทางอินเตอร์เน็ตได้ ก็จะสามารถโทรศัพท์ติดต่อกันเสมือนอยู่ในบริเวณเดียวกัน ทั้งที่อาจจะอยู่คนละจังหวัดเป็นต้น ค่าใช้จ่ายก็เป็นเพียงค่าต่อเชื่อมระบบอินเตอร์เน็ตระบบ ADSL เดือนละไม่ถึงพันบาทเท่านั้นเอง

2.ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบเครือข่าย ซึ่งใช้ร่วมกันกับระบบอินเตอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต ที่องค็กรมีอยู่แล้ว นอกจากนี้การซ่อมบารุง การบริหารจัดการก็ง่ายไม่ซับซ้อน ไม่มีการผูกขาดเทคโนโลยี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านลิกขสิทธ์ของซอฟท์แวร์ไดๆ เนื่องจากเป็น Freeware ที่ผู้พัฒนาโปรแกรมเผยแพร่เป็นสาธารณะ

3. มีความยืดหยุ่นในการติดต่อสื่อสาร และบริหารเครือข่ายในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย เพิ่มลด จำนวนโทรศัพท์สามารถทำได้อย่างราดเร็ว สามารถรองรับการขยายตัวขององค์กรโดยไม่มีขีดจำกัด

4.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Increase Productivity ระบบการติดต่อสื่อสารที่มีครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กรย่อมจะทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว การกระจายข่าวสารข้อมูลต่างๆ สามารถส่งต่อประสานงานกัน การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัย ทำให้สามารถรับส่งการสื่อสารข้อมูลได้มากกว่า การใช้เสียงเพียงอย่างเดียว อาจจะมีการส่งด้วยภาพทาง Video Conference การรับส่งด้วยตัวอักษร SMS เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

6. ระบบโทรศัพท์มีขอบข่ายการใช้งานที่กว้างขวางมากขึ้นอีก โดยที่อุปกรณ์ต่างๆที่รองรับการทำงานแบบไร้สาย (Wireless) ต่างๆ เช่น Smart Phone สามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบ VoIP เข้ามายังภายในระบบเครือข่ายขององค์กรได้

7.ประหยัดเวลาการติดต่อสื่อสาร ระบบโทรศัพท์สามารถใช้เทคโนโลยีการตอบรับสาย การโอนสาย การฝากข้อความ ระบบการประกาศ การแจ้งเตือน (Alert, Alarm) ผ่านทางเสียง ข้อความ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Tags:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *