IP PBX คือ ตู้สาขาโทรศัพท์ เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือ เบอร์ภายใน หรือ เบอร์ extension) เป็นของตนเองใช้สำหรับโทรติดต่อสื่อสารกันเอง พร้อมระบบการจัดการในตัวของมัน นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น ยังสามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกได้ IP PBX เป็น วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์ จากเดิมที่จะต้องมีการเดินสายโทรศัพท์ (RJ11) มาเป็นโลกใหม่ที่เรียกว่า IP PBX ที่ใช้สาย LAN (RJ45) ในระบบ VoIP (Voice over IP...