ในปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นได้แก่ระบบ VOIP (Voice over Internet Protocol) คือระบบโทรศัพท์ที่มีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ปัจจุบันมีการรวบรวมหลายๆระบบ หลายๆอุปกรณ์ มาทางานอยู่บนเครื่องเดียวกัน ระบบการสื่อสารด้วยโทรศัพท์ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าติดตามอย่างยิ่ง เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์จะถูกผนวกเข้ากับสื่อชนิดต่างๆ จนสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ จะทาให้ระบบการสื่อสารด้วยโทรศัพท์แบบเดิมล้าสมัย และจะถูกเลิกใช้งานไปเช่นเดียวกับ หัวรถจักรไอน้า กล้องถ่ายรูปด้วยฟิล์ม เทปคาสเซท หรือม้วนวิดีโอ เป็นต้น การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของระบบโทรศัพท์ จึงเป็นการแสดงพัฒนาการของระบบโทรศัพท์จากอดีตจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โทรศัพท์ระบบ VoIP...