ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว พร้อมทั้งมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับองค์กร ธุรกิจต่างๆ ที่ต้องใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ หลายๆหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆได้ให้ความสำคัญกับระบบโทรศัพท์แบบ IP มากขึ้น ซึ่งมีข้อดีในด้านการจัดการที่ง่ายกว่า ลดปัญหาการเดินสายโทรศัพท์แบบเก่า พร้อมต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบตามจำนวนผู้ใช้งานกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระยะยาว        IP Phone (ไอพีโฟน) หรือที่เรียกว่า IP Telephony คือ โทรศัพท์ที่ใช้รองรับเทคโนโลยี VoIP มีลักษณะการทำงานต่างกับโทรศัพท์บ้านแบบอะนาลอกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เวลาใช้งานจะต้องต่อ IP Phone เข้ากับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตโดยตรง (ซึ่งต้องมี server รองรับการให้บริการโทรศัพท์ภายในโครงข่าย...